Pravila privatnosti

OBAVIJEST O OBRADI PODATAKA

Bluepower d.o.o.,(u daljnjem tekstu : Voditelj obrade) temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka obveznik je Zakona, te je dužan nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi (zaposlenici i vanjski suradnici).

SVRHA OBRADE

Osobni podaci prikupljaju se u svrhu izvršavanja zakonskih obveza, obračuna plaća i naknada za ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa te izdavanje računa. Kontakti kupaca služe za dostavu robe na adresu. Snimke nadzornih kamera služe za  zaštitu sigurnosti objekta i ljudi.

NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci koji se obrađuju kod Voditelja obrade moraju biti:

 • zakonito, pošteno i transparentno obrađeni (zakonitost, poštenost i transparentnost)
 • prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (ograničavanje svrhe)
 • primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno (smanjenje količine podataka)
 • točni i prema potrebi ažurni (točnost)
 • čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju (ograničenje pohrane)
 • obrađeni na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka (cjelovitost i povjerljivost).

ZAKONITOST

 Obrada je nužna samo ako u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

 • ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora
 • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade
 • obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe
 • obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnih interesa ili pri izvršavanju službenih ovlasti voditelja obrade
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Voditelja obrade ili treće strane, osim kad su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

VAŠA PRAVA

Neovisno o pravnom temelju obrade podataka, Vi imate pravo na:

 • uvid u osobne podatke sadržane u zbirci koji se na Vas odnose,
 • ispis osobnih podataka sadržanih u zbirci koji se na Vas odnose,
 • dopunu, izmjenu ili brisanje nepotpunih i netočnih podataka,
 • obavijesti u svezi obrade osobnih podataka koji se na Vas odnose.

Zahtjev se podnosi usmeno i pisanim putem.

Voditelj obrade je dužan najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom ispitaniku na njegov zahtjev, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:

 • dostaviti potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne,
 • omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje,
 • dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka,
 • dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega.

VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA I UPORABE PODATAKA

Evidencija zaposlenika počinje se voditi na dan zasnivanja radnog odnosa, a prestaje se voditi na dan prestanka radnog odnosa. Podaci o zaposlenicima predstavljaju dokumentaciju trajne vrijednosti Prema Zakonu o računovodstvu (NN 120/16), čl.10., st.2.

Evidencija o vanjskim suradnicima (kupcima i dobavljačima) vodi se od trenutka zasnivanja poslovnog odnosa, a prestaje se voditi ostvarenjem svrhe za koju su podaci prikupljeni. Podaci se čuvaju temeljem čl.10, ZOR-a, najmanje 11 godina.

OBVEZE VODITELJA OBRADE U VEZI SA SIGURNOŠĆU OBRADE

 Uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za rizike za prava i slobode pojedinaca, Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu s Općom uredbom. Te se mjere prema potrebi preispituju i ažuriraju.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM VIDEONADZORA

Obrada osobnih podataka putem video nadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem video nadzora.

Voditelj obrade dužan je označiti da je objekt odnosno pojedina prostorija u njemu te vanjska površina objekta pod video nadzorom, a oznaka treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja.

Snimke dobivene putem video nadzora mogu se čuvati najviše 3 mjeseca osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

PRAVNA SREDSTVA, ODGOVORNOST I SANKCIJE

Svaki ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Agencija obavještava podnositelja pritužbe o napretku i ishodu pritužbe, uključujući i mogućnost podnošenja pravnog lijeka (tužbe upravnom sudu) protiv pravno obvezujuće odluke Agencije.

Ispitanik ima pravo na podnošenje tužbe upravnom sudu ako Agencija ne riješi pritužbu ili ne izvijesti ispitanika u roku od tri mjeseca o napretku ili na ishodu pritužbe.

Upravljanje kolačićima